Kaj so presoje?

Presoja je orodje za ocenjavanje ključnih procesov, funkcij, področij in sistemov v podjetju. S pomočjo presoj vodstvo pridobi informacije, ki pripomorejo do pravilnih odločitev.

Presoja je orodje za prikaz dejanskega stanja v podjetju.

Program presoj zajema različna področja, kot so: presoja vodstva, presoja zadovoljstva kupcev, presoja poslovne strategije, presoja kulture organizacije, presoja produktivnosti, presoja sistema managementa kakovosti, presoje dobaviteljev, certifikacijske presoje, itd.

Vsaka presoja mora biti planirana in pravilno izvedena. Presoje izvede neodvisna (ki zagotavlja objektivnost), pooblaščena in kvalificirana oseba ali tim, ki proučuje dejansko stanje in na neposreden način preverjajo skladnost z določenimi zahtevami.

PRESOJA: audit, preverjanje, revizija, ocenitev, raziskava, opazovanje

Katere koristi nudi presoja?

1. Presoja identificira procese, sisteme in področja, ki jih lahko izboljšamo

Presoja identificira izboljšave ključnih procesov, ki bodo pripomogle h konkurenčni prednosti organizacije in bodo imele največji vpliv na boljše poslovanje.Danes, ko velja načelo stalnega izboljševanja procesov in izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev, je identificiranje prioritete izboljšav pomembno.

2. Ocenjevanje obstoječega stanja

Procesi, ki v organizaciji potekajo se lahko razlikujejo od stanja, ki je bilo določeno in predvideno. Sistematično zbiranje podatkov o tem, kakšno je dejansko stanje, podjetja lažje izvajajo spremembe.

3. Merjenje izboljšav

Merjenje učinkovitosti izboljšav je pomembno, da lahko ugotovimo ali smo dosegli zastavljeni cilj. Presoje nam pomagajo, da merimo vpliv sprememb, ki so bile določene.

4. Povečanje integracije različnih oddelkov

Sistematično zbiranje in analiza podatkov, ki smo jih pridobili s presojo, nam pomaga, da lažje ugotovimo ovire med različnimi enotami v podjetju. Dobro sodelovanje med službami/oddelki omogoča hitrejši odziv na nove zahteve kupcev.

Katere so dejavnosti presoje?

Na začetku presoje se določi presojevalni tim in cilji presoj. Presojevalni tim pregleda vso dokumentacijo, ki se nanaša na presojo. Po tem se izdela plan presoje in se izdelajo dokumenti za izvedbo presoje – vprašalniki.

Prav tako se pripravijo dejavnosti za izvedbo presoje, ki obsegajo: začetni sestanek, določitev vloge, zbiranje informacij, ugotovitve presoje in zaključni sestanek. Po izvedbi presoje se pripravi poročilo o rezultatih presoje – kaj je bilo ugotovljeno v teku presoje.

VPRAŠALNIKI ZA IZVEDBO PRESOJE

Vprašalniki so najpomembnejši del dokumentacije za izvedbo presoje. Vsak vprašalnik se nanaša na določeno področje managementa kakovosti. Vprašalnik mora biti dovolj obsežen, da iz odogovor dobimo popolno sliko za izbrano področje.

Kako izdelati vprašalnik za presojo?

Vprašalnik mora biti izdelan tako, da dobimo odgovore o skladnosti z zahtevami, ki so bile določene. Za odgovore na posamezna vprašanja lahko izberemo atributivni pristop (DA/NE) ali variabilni pristop.

Podporni sistemi kot je Quama omogočajo ocenjevanje v obliki zbranih točk in odstotkov glede na maksimalno možno število točk. Prav tako pa imamo možnost za vnos opisa kar nam omogoča atributivni in variabilni pristop.

READ MORE

Show Buttons
Hide Buttons